Geldzaken

Geldzaken

Geldzaken

 

Behaalde omzet en resultaat

Behaalde omzet en resultaat
2016 € 13.452.878,-
2015 € 9.111.050,-

De omzet van HZD is significant gegroeid door de komst van de nieuwe zorgprogramma’s CVRM en ouderenzorg.

Exploitatieresultaat

Exploitatieresultaat
2016 -/- € 455.099,-
2015 € 310.754,-

Het negatieve exploitatieresultaat is een gevolg van het opstarten van het zorgprogramma CVRM. De huisartsenpraktijken zijn per 1 januari 2016 gestart. In het 1e kwartaal van 2016 kregen we hiervoor nog geen gelden van de zorgverzekeraar. Dit is ten koste gegaan van de reserve. Het ging hier om een ‘investering’ van € 697.500. Wanneer het resultaat door dit bedrag wordt gecorrigeerd, ontstaat een positief resultaat.

HZD heeft in 2015 met Zilveren Kruis afgesproken de reserve eind 2017 terug te brengen naar maximaal 23% van de totale omzet. Dit doel lijkt haalbaar, dankzij een toename van de omzet en investeringen gericht op de versterking van de huisartsenzorg in Drenthe.

Bekostigingssystematiek

In het Eerstelijnsakkoord 2014-2017 is aangegeven dat versterking van de eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde is om de ambities uit het akkoord te realiseren.

In opdracht van InEen, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is in 2014 een onderzoek gestart naar de financiering voor de Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn. Centraal staat de vraag of de huidige financieringssystematiek van zorggroepen aansluit op de praktijk.

De betrokken partijen (het ministerie van VWS, NZa, InEen, LHV en ZN) hebben een nieuwe bekostigingsstructuur ontworpen. Hierin wordt de bekostiging en investeringen in de organisatie van de eerste lijn, meer dan voorheen, gekoppeld aan de te verwachten resultaten.

Nauw betrokken

In 2015 is gestart met een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en consequenties van de geadviseerde bekostigingssystematiek; een zogenaamde impactanalyse. HZD is nauw bij deze impactanalyse betrokken. We nemen deel aan een traject van Zilveren Kruis, als één van de twaalf zorgorganisaties, over de inkoop van multidisciplinaire zorg 2018.

Zo praten en denken we mee over het nieuwe bekostigingsmodel.

Stefan Meinema

In 2016 is verder gewerkt aan de impactanalyse. De eerste resultaten staan gepland voor Q1 2017. Na een analyse van de resultaten en raadpleging van de achterban, verwachten we in Q2 2017 een besluit over de nieuwe bekostiging. Deze bekostiging wordt naar verluidt vanaf 2018 ingevoerd •