Zorgfacilitator

Zorgfacilitator

Zorgfacilitator

 

Door de transities in de zorg zijn de afgelopen jaren veel extra werkzaamheden op de huisarts afgekomen.

Daarnaast speelt de eerste lijn een belangrijke rol in het opvangen van de groeiende zorgvraag en het beperken van de kostenstijgingen. Goede ondersteuning en organisatiekracht is noodzakelijk om de uitdagingen het hoofd te bieden. 

Praktijkmanagers

HZD geeft huisartsen inzicht in de praktijkvoering met behulp van een QuickScan. Ook ondersteunen we bij het doorvoeren van mogelijke verbeteringen.

In 2016 hebben meer dan 15 praktijken van dit instrument gebruikgemaakt. De reacties uit de huisartsenpraktijken zijn positief. In navolging op de uitslag van deze scan stellen we 10 uren aan ondersteuning door een praktijkmanager beschikbaar. Het doel voor 2017 is om alle huisartsenpraktijken de scan aan te bieden. Om zo de kwaliteit van de huisartsenzorg te vergroten en te borgen.

 

HAweb

Op verzoek van een aantal Drentse praktijkmanagers heeft HZD het praktijkmanagersnetwerk opgericht. Van de HAwebgroep zijn 43 praktijkmanagers lid.

Dit platform wordt actief gebruikt voor vragen, discussies en het delen van contactgegevens.  Daarnaast heeft HZD in 2016 een meet-&-greet-bijeenkomst voor alle Drentse praktijkmanagers georganiseerd.

Transmuraal

Onafhankelijke transmuraal coördinatoren zorgen voor geformaliseerde samenwerkingsafspraken tussen de eerste en tweede lijn. HZD is namens de huisartsen in Drenthe betrokken bij de transmurale teams en zoekt steeds meer verbinding met deze teams; voor een goede afstemming van werkzaamheden en mogelijkheden tot het faciliteren van de coördinatoren en hun teams.  

 

Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn

Het team draagt bij aan kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg, waardoor de patiënt goede zorg ontvangt, die aansluit op de behoefte van de zorgverleners uit de eerste lijn.

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe heeft HZD gevraagd te helpen bij het sterker profileren van het team in de eerste lijn en om te ondersteunen in de samenwerking en afstemming met de tweede lijn. Inmiddels hebben de oriëntatiegesprekken met de palliatieve teams van het Wilhelminaziekenhuis, Bethesda en Diaconessenhuis plaatsgevonden. Hiermee is een aanzet gegeven tot het bevorderen van de samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

Onze communicatiemedewerker heeft een actiegericht communicatieplan opgesteld voor de profilering van PCTD. Allereerst is er een passende huisstijl ontworpen en een webpagina gemaakt. Het Palliatief Consultatieteam Drenthe maakt gebruik van onze communicatiekanalen. Zo zijn voor de profilering en positionering meermalen nieuwsberichten over palliatieve zorg via onze reguliere nieuwsbrief verspreid.

Het Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn (PCTD) wil het eerste aanspreekpunt zijn voor palliatieve zorg in Drenthe. 

Netwerkgroep huisartsencoördinatoren

Door verandering van wetgeving komen meer zorgtaken bij de gemeente te liggen. Huisartsen krijgen daardoor meer met de gemeente te maken.

Liliane Sloot

HZD verwacht een betere samenwerking door inzet van een huisartscoördinator. De functie van een huisartsencoördinator wordt uitgeoefend door een huisarts. Hij of zij vertegenwoordigt de huisartsenpraktijken in een gemeente en is aanspreekpunt voor diverse partijen binnen diezelfde gemeente. Wij faciliteren deze netwerkgroep.

In 2016 is de netwerkgroep geïntensiveerd en uitgebreid. Ieder kwartaal komt de netwerkgroep bijeen. Belangrijk gespreksonderwerp: de jeugdzorg en inzet van een POH-jeugd. In Meppel, Assen en Coevorden is de POH-jeugd voorbereid en/of al gestart. In reactie op het inkoopbeleid heeft de netwerkgroep een brief naar de gemeenten gestuurd. Met daarin het standpunt van de Drentse huisartsen.

Coördinator per gemeente

Coördinator per gemeente
Meppel: Catrien Brinkman
Assen: Lamiek Westerhof
Hoogeveen: Joke Dijkema
Tynaarlo: Marianne van de Vrie
De Wolden: Sietse Dam
Emmen: Taco Eisenga
Borger-Odoorn Marcel de Vijlder
Coevorden: Gerda van der Woude
Aa en Hunze: Martijn Mantingh
Noordenveld: Tineke Heijstra
Steenwijkerland Wilma van der Brink
Ooststellingwerf/Appelscha: Claudia Visser

Regiotafel

HZD helpt de leden van de regiotafel bij het organiseren van deze tafel. Wij maken dus géén deel uit van de regiotafel.

In 2016 is een regiotafel gevormd. Met als doel om de gelden van de zorgverzekeraar voor innovatieve projecten gelijkwaardig te verdelen over de Drentse huisartsenpraktijken.

Voorheen konden huisartsen zelf projectvoorstellen bij de zorgverzekeraar indienen. Dit bleek een tijdrovende klus. Met weinig gehonoreerde voorstellen als resultaat

Leden van de regiotafel

De regiotafel bestaat uit de volgende huisartsen: Ingrid Hummelen, Annie Hudepohl, Martin Kok, Olaf Kuipers, Yoeri Zuidwijk en Jacob Bruins. Nadat de projectvoorstellen bij de regiotafel zijn ingediend, beoordeelt de regiotafel of de voorstellen compleet zijn. De inhoudelijk beoordeling is in handen van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis beslist welke ingediende projectvoorstellen in aanmerking komen voor de S3-gelden. 

2016

In 2016 heeft Zilveren Kruis de volgende projectvoorstellen goedgekeurd, waarvan wij nr. 2 tot en met 5 hebben ingediend: 

  1. Apps binnen de huisartsenzorg in Drenthe (afkomstig van CHD)
  2. Coördinator Huisarts – Gemeente
  3. Palliatief Consultatieteam Drenthe Eerste lijn
  4. Verbetering samenwerking en afstemming in de GGZ-keten in Drenthe
  5. Verbeteren Organisatiegraad.

Vanaf 2017 kunnen alle Drentse huisartsen zelf projectvoorstellen bij de regiotafel indienen. Zolang de projecten maar gericht zijn op zorgvernieuwing, wijkgerichte zorg of substitutie.