Over HZD

Over HZD

Over HZD

 

Missie

HZD biedt de huisarts de mogelijkheid om zich te kunnen richten op zijn kerntaak: het leveren van continue, integrale en persoonlijke zorg aan de aan hem toevertrouwde individuen en gezinnen.

Visie

HZD is een professionele kwaliteitsorganisatie die, samen met de huisarts en andere zorgprofessionals, een bijdrage levert aan de huisartsenzorg in Drenthe.

 

Profiel

HZD is een organisatie van, voor en door praktijkhoudende huisartsen. Een faciliterende organisatie voor de bij ons aangesloten zorgverleners en hun ketenpartners. Om de autonomie van de huisarts te garanderen, kiest HZD ervoor de verantwoordelijkheid van zorg bij de huisarts te leggen. Waarbij HZD verantwoordelijk is voor de (proces)ondersteuning om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Alle activiteiten worden gespiegeld aan onze missie.

Kernwaarden

Kernwaarden voor HZD zijn autonomie, eigenaarschap, verbondenheid, werkplezier en vertrouwen. HZD gelooft dat goede zorg alleen kan bestaan wanneer er een vertrouwensrelatie is tussen patiënt en huisarts. Net zoals HZD alleen maar succesvol kan zijn wanneer er vertrouwen is tussen huisarts en HZD. HZD ontwikkelt haar beleid op basis van voortschrijdend inzicht binnen de HZD-visie.

HZD levert een bijdrage aan de multidisciplinaire en geïntegreerde chronische patiëntenzorg in de eerste lijn, door het ontwikkelen en organiseren van zorgprogramma’s voor de chronisch zieke patiënt.
Alle huisartsen in het gebied waar we ons op richten zijn lid van de Drentse Huisartsencoöperatie (DHC) en nemen deel aan onze zorgprogramma’s.

Door de ontwikkelingen in het zorglandschap en de wensen en behoeften van de Drentse huisartsen, omvat onze kern meer dan multidisciplinaire en geïntegreerde chronische zorg. HZD wil een bijdrage leveren aan de huisartsenzorg in Drenthe.

Filosofie

Binnen HZD streven we naar een Rijnlandse werkcultuur. Intrinsiek gemotiveerde professionals vervullen hun functie op basis van vertrouwen, ruimte en autonomie. Vanuit de gedachte om de Drentse huisarts te faciliteren. HZD vertrouwt op de kennis, betrokkenheid en het zelfsturend vermogen van de professional. HZD is een mensgerichte en innovatieve organisatie. Ons streven? 

De huisarts kiest er bewust voor om zich door HZD te laten faciliteren. Met behoud van verantwoordelijkheid en autonomie.  

Ron Wissink
 

Personeel

HZD is een lerende organisatie die haar medewerkers en huisartsenpraktijken in staat stelt de dienstverlening aan te passen, aan een voortdurend veranderende omgeving, door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren.

HZD streeft ernaar om organisatiekracht en inhoudelijke expertise elkaar op elk niveau te laten versterken. De directietaken zijn verdeeld in een medische portefeuille en een bedrijfskundige portefeuille; deze worden ingevuld door de medisch directeur en de directeur bedrijfsvoering.   

Ons team

Ons team
Ron Wissink medisch directeur vanaf 1 juli 2013 0,6 fte
Stefan Meinema directeur bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2014 1,0 fte
Margreet Rietdijk directiesecretaresse vanaf 1 juli 2013 0,8 fte
Siska van der Vlugt manager kwaliteit vanaf 1 oktober 2014 0,8 fte
Liliane Sloot coördinator Innovatie & Ontwikkeling vanaf 1 september 2013 0,4 fte
Heidi Strijker verpleegkundig consulent vanaf 1 september 2014 0,8 fte
Joyce van Dijk communicatiemedewerker vanaf 20 juli 2015 0,8 fte
Jeanet Scheper verpleegkundig consulent vanaf 1 mei 2016 0,6 fte
Marja Roege coördinator Drenthezorg Digitaal Voorheen in loondienst, nu op ZZP-basis.  

Het team breidt zich steeds verder uit om verdere professionalisering te realiseren en verbinding met de huisartsenpraktijken te houden. Dit doen we onder meer door de inzet van praktijkconsulenten en praktijkmanagers. En door structureel zichtbaar en benaderbaar te zijn.

 
Van links naar rechts: Ron, Stefan, Margreet, Siska, Liliane, Heidi, Joyce, Jeanet en Marja.
Van links naar rechts: Ron, Stefan, Margreet, Siska, Liliane, Heidi, Joyce, Jeanet en Marja.

Op 31 december 2016 heeft HZD 5,8 fte in loondienst.

Ongeveer 50 huisartsen zijn actief bij HZD betrokken  door deelname aan experts- en kwaliteitsteams, adviescommissies, scholingen en/of innovatieve projecten. Daarnaast is een aantal kaderartsen structureel betrokken bij de inhoudelijke ondersteuning van de zorgprogramma’s.

Ook is het praktijkmanagersnetwerk vanuit HZD opgezet. Hieraan nemen zeven enthousiaste, ervaren praktijkmanagers deel. De praktijkmanagers bieden huisartsen inzicht en ondersteuning in hun bedrijfsvoering. Lees verder

Organisatiestructuur

DHC is de organisatie van, voor en door huisartsen en vertegenwoordigt alle huisartsen in Drenthe. Inmiddels zijn 240 huisartsen lid van DHC. DHC is eigenaar en 100% aandeelhouder van HZD, haar faciliterende organisatie. Ook schetst zij de kaders waarbinnen HZD strategie en beleid ontwikkelt èn implementeert. HZD BV heeft drie werkmaatschappijen waarin de diverse activiteiten worden uitgevoerd.
De directie van HZD is verantwoordelijk voor HZD.

 
Organogram 2016
Organogram 2016

HZD:

  • Faciliteert (keten)zorgprogramma’s: DM type 2, CVRM, COPD en ouderenzorg   
  • Organiseert scholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten
  • Biedt ICT- en praktijkondersteuning
  • Initiërt kwaliteitsbevordering van de Drentse huisartsenzorg
  • Faciliteert diverse teams en netwerken, zoals transmuraal coördinatoren, Palliatief Consultatieteam Drenthe eerste lijn en de netwerkgroep huisartsencoördinatoren (verbinding tussen huisarts en gemeente)

HZD heeft de Midea-aandelen overgedragen aan de Centrale Huisartsendienst (CHD). Midea organiseert voornamelijk scholingen voor doktersassistenten, terwijl HZD zich richt op de ondersteuning van de huisarts in bredere zin. De ‘coördinator scholingen’ en de ‘coördinator financiën’ van Midea, treden per 1 januari 2017 bij ons in dienst.

Drentse Huisartsen

Het bestuur van de DHC en de LHV-Huisartsenkring Drenthe is samengevoegd in één bestuur. Een logische stap, aangezien beiden dezelfde doelgroep hebben. Door deze samenvoeging is er nu één voordeur. Een efficiëntieslag! Beide organisaties blijven formeel in de vorm van een personele unie bestaan. Vanaf 1 januari 2017 gaat de coöperatie verder onder de naam Drentse Huisartsen. 

 

Governance

Bij een professionele kwaliteitsorganisatie hoort professionele governance. Dat betekent: goed bestuur, goed toezicht, adequate verantwoording en invloed van belanghebbenden. Om de bestuurders zoveel mogelijk te laten doen waar ze goed in zijn, is de keuze gemaakt om bestuur en toezicht in de nabije toekomst te splitsen. Volgens de Governancecode Zorg is ‘toezicht’ een verantwoordelijkheid van een Raad van Commissarissen.

Toezicht

Zo houdt een Raad van Commissarissen (RVC) toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van HZD en is hij onafhankelijk in zijn oordeel. De voornaamste taak is met een reflectieve houding toezicht houden op het beleid en de werkzaamheden van HZD. Hierdoor kan de directie van HZD innovatieve ideeën toetsen, geprikkeld worden en, tot slot, tegenspraak genereren. Dit alles om de ondersteuning van de huisartsen in Drenthe verder te optimaliseren. 

Binnen de driehoofdige Raad van Commissarissen is een vertegenwoordiging van zowel inhoudelijke, bedrijfskundige, als maatschappelijke expertise gewenst.

 

Inmiddels hebben we drie ervaren en enthousiaste kandidaten gevonden en installeren we de Raad van Commissarissen in het voorjaar van 2017.

Stefan Meinema